| Posts created by admin

Ciekawe wpist:

Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych
Grasica u zwierząt

Komórki uczestniczące w reakcjach odpornościowych

Ostatnio mały limfocyt stał się komórką budzącą największe zainteresowanie. Morfologicznie nie różniący się mały limfocyt może stanowić: 1) komórkę immunologicznie kompetentną, wrażliwą na antygen, zdolną do zapoczątkowania szeregu odczynów odpornościowych, 2) komórkę o właściwościach długo żyjącej komórki pamięci immunologicznej, 3)…

 • Porównanie łańcuchów kappa i lambda
  Reakcja arthusa

  Porównanie łańcuchów kappa i lambda

  Porównanie łańcuchów kappa i lambda wykazuje znaczny stopień podobieństwa, co wskazuje na ich wspólne pochodzenie. Również porównanie łańcuchów lekkich różnych gatunków wykazuje charakterystyczne różnice gatunkowe. Ostatnio zanalizowano już również pełną sekwencję ciężkiego łańcucha gamma. Ogólna liczba reszt aminokwasowych tych łańcuchów wynosi około 440, czyli dwukrotnie więcej niż łańcuchów lekkich, przy czym mają one również część

 • Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu
  Odczyn arthusa

  Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu

  W przypadku transplantacji allogenicznej przeszczep zachowuje się przez pierwsze 5 dni tak samo, jak przeszczep autologiczny. Sytuacja ulega zmianie, kiedy około piątego dnia zaczynają do niego wrastać naczynia oraz odpływać chłonka. Natychmiast dookoła naczyń zaczynają pojawiać się, stopniowo szerzące się na całą przeszczepioną tkankę, nacieki złożone z komórek jednojądrzastych (limfoidalnych), a jednocześnie w naczyniach pojawiają

 • Przebieg reakcji uczynniania komplementu
  Grasica u zwierząt

  Przebieg reakcji uczynniania komplementu

  Istnieją co najmniej dwie drogi aktywacji, klasyczna: Czynnikiem aktywującym jest kompleks antygen-przeciwciało – zapoczątkowanie odbywa się poprzez związanie Cl (forma prekursorowa C) z Clą (miejsce wiążące Fc immunoglobuliny). Alternatywna reakcja uczynnienia komplementu: Czynnikiem aktywującym może być kompleks antygen-przeciwciało, ale silniej działają polisacharydy bakteryjne, endotoksyna, zymozan, inulina. W wyniku reakcji powstaje czynnik A (eugłobulina o c.cz.ok.

 • Przeciwciała blokujące
  Choroba thomsena

  Przeciwciała blokujące

  Przeciwciała blokujące, zwane też niepełnymi posiadają tylko grupę receptorową i dlatego pod ich wpływem nie dochodzi do uwalniania mediatorów chemicznych, odpowiedzialnych za objawy alergiczne. Do wiązania alergenu z przeciwciałami blokującymi dochodzi w wyniku odczulania, zwanego obecnie słuszniej – postępowaniem hiposensybilizacyjnym, ponieważ przeciwciała te wykazują większe powinowactwo do alergenu niż odpowiednie reaginy, wskutek czego nie dopuszczają

 • Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę
  Choroba thomsena

  Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę

  Przejawy biernego przeniesienia anafilaksji przez surowicę uczulonego zwierzęcia występują dopiero po kilku godzinach (ok. 8 godz.). Czas ten jest potrzebny na związanie przeciwciał z narządem wstrząsowym. Wcześniejsze wprowadzenie dawki wywołującej nie wywołuje objawów wstrząsu. Narządy wstrząsowe są dla każdego rodzaju zwierząt typowe. I tak narządem wstrząsowym dla świnki morskiej jest płuco, dla psa wątroba. Wyłączenie

 • Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku
  Zasadowica metaboliczna

  Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku

  Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku zostają przeważnie po dłuższym lub krótszym czasie zniszczone po krótkotrwałym pierwotnym okresie przyjęcia się. Przyczyną odrzucenia przeszczepu jest reakcja odpornościowa (wykazana reakcją drugiego przeszczepu, kiedy następuje skrócenie czasu przeżycia przeszczepu) biorcy przeszczepu przeciwko izoantygenom transplantacyjnym, znajdującym się w tkankach daycy. Antygeny transplantacyjne są zdeterminowane odpowiednimi genami, zwanymi

 • Przewlekła zasadowica
  Reakcja arthusa

  Przewlekła zasadowica

  Przewlekła zasadowica występuje szczególnie w zespole Hamman- -Richa (blok pęcherzykowo-włośniczkowy płuc, spowodowany pogrubieniem ścian pęcherzyków i włośniczek z utrudnieniem dyfuzji 02). Podobne zaburzenia występują w przeciekach „prawo-lewo” wrodzonych wad serca, niedodmie płuc itp. Przyczyną hiperwentylacji w tych przypadkach jest nadmierne zapotrzebowanie 02. Również bezpośrednie pobudzenie ośrodka oddechowego, spowodowane zmianami centralnego układu nerwowego (zapalenia opon i

 • Reakcja antygen-przeciwciało
  Odczyn arthusa

  Reakcja antygen-przeciwciało

  Bardzo interesujące są badania sił wiążących cząsteczki antygenu z przeciwciałem. Ogólnie przyjmuje się że są to słabe wiązania nieko’walencyjne, przede wszystkim siły van der Waalsa, oraz w mniejszym stopniu siły jonowe lub wiązania wodorowe. Fakt, że główną rolę w tym wiązaniu mają siły van der Waalsa, będące siłami krótkiego zasięgu (wielkość ich pozostaje w stosunku

 • Reakcja odrzucania przeszczepu
  Choroba thomsena

  Reakcja odrzucania przeszczepu

  Reakcja odrzucania przeszczepu jest przede wszystkim reakcją typu komórkowego, gdyż umieszczenie przeszczepu w komórkach dyfuzyjnych, nie przepuszczalnych dla komórek, powoduje znaczne ograniczenie reakcji odrzucania przeszczepu. Na tej samej zasadzie tkanki nie unaczynione, do których soki ustrojowe dochodzą jedynie na zasadzie dyfuzji, a nie przez krążenie krwi, stanowią miejsca uprzywilejowane dla przyjmowania przeszczepów. W tych tkankach

 • Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki
  Reakcja arthusa

  Regulacja nerkowa – wydalanie H+ przez nerki

  W trakcie buforowania wraz z wydalaniem C02 przez płuca – dwuwęglan, jako najważniejszy składnik buforu węglanowego zostaje zużyty – jego regeneracja może nastąpić jedynie w takich narządach, które są zdolne do wydalania jonu wodorowego. Odbywa się to przede wszystkim w cewkach nerkowych, gdzie obecność anhydrazy węglanowej ułatwia powstawanie jonów wodorowych i węglanowych w myśl wzoru:

 • REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU
  Odczyn arthusa

  REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU

  Utrzymanie stałej równowagi kwasowo-zasadowej ustroju jest jednym z podstawowych warunków jego prawidłowego funkcjonowania. W wyniku nieustannej przemiany materii powstaje prawie nieustannie tendencja do zakwaszenia ustroju z powodu tworzenia się kwaśnych produktów przemiany materii, z których najważniejszy jest dwutlenek węgla (C02), tworzący się w wyniku spalania prawie każdej substancji organicznej. Przesunięcie w stronę zasadową oddziaływania ustroju

 • Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji
  Grasica u zwierząt

  Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji

  Rodzaj i nasilenie objawów wstrząsu podczas anafilaksji są uzależnione od sposobu wprowadzenia dawki wywołującej, a przede wszystkim od rodzaju zwierzęcia użytego do doświadczenia. Im większa jest dawka wywołująca i bardziej gwałtownie została wprowadzona do krwiobiegu, tym objawy są bardziej nasilone. Dużą rolę odgrywa też rodzaj zwierzęcia użytego do doświadczenia. Najbardziej wrażliwa na wstrząs anafilaktyczny jest

 • Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał
  Grasica u zwierząt

  Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał

  Rola antygenu w procesie syntezy przeciwciał też jeszcze nie została całkowicie wyjaśniona. Wiadomo, że oprócz wchłonięcia antygenu przez makrofagi i następowego rozłożenia (wykazano, że łańcuchy polipeptydowe złożone z D-aminokwasów nie ulegających rozkładowi enzymatycznemu w makrofagach są nieimmunogeniczne) konieczne jest, by antygeny w ustroju uczulanym przebywały dostatecznie długo. Jeżeli antygeny szybko opuszczają ustrój, uczulenie nie wystąpi.

 • RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH
  Reakcja arthusa

  RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH CZYNNYCH

  Jedną z najbardziej uderzających cech komórek uczestniczących w odczynach odpornościowych ustroju jest ich zdolność migracyjna. Komórki te – pochodne macierzystej komórki szpikowej – wędrują najpierw ze szpiku do grasicy lub tkanki limfoidalnej przewodu pokarmowego, gdzie dojrzewają, po czym przechodzą do krwi lub chłonki i wędrują do wszystkich tkanek, pełniąc niejako funkcję patrolową, gdyż z chwilą

 • Septyczne ziarniniaki
  Zasadowica metaboliczna

  Septyczne ziarniniaki

  Septyczne ziarniniaki są spowodowane zmianami leukocytów. Choroba dziedziczy się jako cecha recesywna, sprzężona z płcią. Jako objawy chorobowe występują septyczne ziarniniaki płuc z ropnymi zapaleniami węzłów chłonnych i przewlekłym zapaleniem skóry. Dzieci szybko umierają. Istota zaburzenia polega na zmniejszeniu właściwości bakteriobójczej leukocytów w stosunku do gronkowca złocistego, wirusa krowianki i Aerobacter aeiogenes. Istota zaburzenia polega

 • Skurcz mięśnia
  Grasica u zwierząt

  Skurcz mięśnia

  Skurcz mięśnia powstaje dzięki aktywnemu przesuwaniu się względem siebie włókien aktyny i miozyny. W obecności ATP, głowy miozyny przylegają do włókien miozyny, nie mając kontaktu z włóknami aktyny. Dzięki temu mięsień jest zwiotczały i rozciągliwy. W nieobecności ATP głowy miozyny się wysuwają i wchodzą w kontakt z włóknami aktyny – dzięki temu występuje stan naprężenia

 • Synteza przeciwciał
  Choroba thomsena

  Synteza przeciwciał

  Synteza przeciwciał przebiega w ustroju zasadniczo w 4 fazach: fazie utajonej, fazie wykładniczego wzrostu syntezy przeciwciał, plateau i fazie zanikania syntezy przeciwciał. Najbardziej kontrowersyjna jest faza utajonej reakcji. Niektórzy autorzy zaprzeczają istnieniu tej fazy, twierdząc, że tylko z powodu niedoskonałości metod nie możemy wykryć przeciwciał w tym okresie. Kontrargumentem jest jednakże fakt, że limfocyty pobrane

 • Teoria elekcji (selekcji) kodowania syntezy przeciwciał
  Zasadowica metaboliczna

  Teoria elekcji (selekcji) kodowania syntezy przeciwciał

  Jako pierwszy koncepcję tej teorii wysunął Jerne (1955), następnie Burnet (1959). Istota tej teorii polega na przyjęciu, że w ustroju istnieje olbrzymia różnorodność komórek immunologicznie kompetentnych, z których każda posiada możliwość aktywacji innego genu syntezy przeciwciał. W momencie dostania się antygenu do ustroju komórki immunologicznie kompetentne, posiadające na swej powierzchni przeciwciała jako receptory zdolne do

 • Teoria instrukcji syntezy przeciwciał
  Odczyn arthusa

  Teoria instrukcji syntezy przeciwciał

  Twórcą tej teorii jest Pauling (1940), który przyjmował, że gamma-globuliny, stanowiące grupę białek-przeciwciał surowicy krwi, syntetyzują się niezależnie od antygenu. Z chwilą napotkania antygenu następuje wtórne ukształtowanie konformacji cząsteczki białkowej na antygenie, czego następstwem jest wytworzenie centrum aktywnego przeciwciał w postaci lustrzanego odbicia determinantu antygenowego. Tak więc nowo uformowane cząsteczki przeciwciała z chwilą napotkania antygenu

 • Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego
  Grasica u zwierząt

  Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego

  Teorie kształtowania się zjawisk tolerancji i odporności w okresie życia płodowego sformułowali jako pierwsi Burnet i następnie Meda- war. Punktem wyjścia były obserwacje bliźniaczych cieląt, które, posiadając wspólne łożysko, tolerowały w późniejszym życiu antygenowo różne krwinki. Zjawisko to, zwane chimeryzmem, tłumaczono w ten sposób, że w okresie formowania się (różnicowania) układu odpornościowego wszystkie te substancje,

 • Torba (bursa) Fabrycjusza
  Choroba thomsena

  Torba (bursa) Fabrycjusza

  Torba (bursa) Fabrycjusza stanowi u ptaków drugi bardzo ważny narząd dla prawidłowego przebiegu różnicowania się komórek immunologicznie kompetentnych. Chirurgiczne usunięcie tego narządu u młodych ptaków powoduje całkowity zanik produkcji przeciwciał przy utrzymaniu reakcji komórkowej (odrzucanie przeszczepów, opóźniony odczyn nadwrażliwości na gruźlicę, odporność na wirusy itp.). Dane te dowodzą, że różnicowanie się komórek zdolnych do produkcji

 • Utrata jonów wodorowych
  Zasadowica metaboliczna

  Utrata jonów wodorowych

  Utrata jonów wodorowych powstaje przede wszystkim z powodu długotrwałych wymiotów kwaśną zawartością żołądka, gdzie następuje wydzielanie H+ w następującej reakcji, katalizowanej przez anhydrazę węglanową (AW): C02 + HaO «=t tl2C03 ^ HCO^ + H+. W wyniku tej reakcji nawet intensywne wydzielanie H+ może prowadzić do zasadowicy. Kiedy w tej postaci zasadowicy stężenie dwuwęglanów przekroczy zdolność

 • Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało
  Zasadowica metaboliczna

  Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało

  Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało nabiera w ostatnich latach ogromnego-znaczenia patognomonicznego. Wynik reakcji zależy w dużym stopniu od rodzaju antygenu. W wypadku, kiedy antygenem są ciała obce, jak bakterie, wirusy, cząsteczki białek – w wyniku utworzenia kompleksu antygen-przeciwciało, zazwyczaj przy jednoczesnym uczynnieniu komplementu dochodzi do zniszczenia antygenu, chociaż w niektórych wypadkach kompleksy bakterie lub wirusy-przeciwciało mogą być

 • Węzły chłonne i śledziona
  Choroba thomsena

  Węzły chłonne i śledziona

  Węzły chłonne i śledziona należą również do narządów krwiotwórczych. Narządy te składają się z grudek złożonych z małych limfocytów dookoła aktywnych centrów rozmnażania. Szybkość proliferacji w tych centrach jest mniejsza niż w grasicy. Schemat budowy zrazików węzła chłonnego i śledziony przedstawiają ryc. 103 i 104. Podczas gdy obce antygeny wywołują tylko minimalne zmiany w grasicy,

 • WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE
  Grasica u zwierząt

  WRODZONE (DZIEDZICZNE) NIEDOBORY IMMUNOLOGICZNE

  Szybki rozwój nauki o odporności doprowadził do wykrycia stanów chorobowych, których pierwotną przyczynę stanowią różne defekty immunologiczne, spowodowane nieprawidłowym różnicowaniem się układu odpornościowego. W zależności od stadium różnicowania, w którym wystąpił defekt, objawy niedoborów immunologicznych są różne. W jednych przypadkach dotyczą tylko produkcji niektórych immunoglobulin, w innych wszystkich immunoglobulin w jednych reakcji humoralnej, w innych

 • Współistniejąca anoksja
  Reakcja arthusa

  Współistniejąca anoksja

  Współistniejąca anoksja pogarsza następstwa kwasicy z powodu jednoczesnej nadprodukcji kwasu mlekowego, co może prowadzić do zaburzeń czynności serca wraz z hipotonią. W kwasicy cukrzycowej jako wyraz kompensacji występuje przyspieszenie oddechu wraz z jego pogłębieniem (tzw. oddech Kussmaula), przyczyniające się do złagodzenia kwasicy z powodu zwiększonego wydalania C02, jednak już w nerkowej kwasicy występuje raczej spłycenie

 • WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
  Odczyn arthusa

  WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

  Zjawiska patologicznej odczynowości jako pierwszy opisał wiedeński lekarz Pirquet. Dokładniej poznane zostały one jednak dopiero w związku z wprowadzeniem leczenia surowicami odpornościowymi. Zjawiska te opisał Richet. Wstrzykując powtórnie psom wyciągi z ukwiałów (Actinia) spostrzegł on charakterystyczne objawy chorobowe, których nie było po pierwszym wstrzyknięciu. Ponieważ przez powtórne wstrzyknięcie Richet spodziewał się uzyskać odporność, czyli profilaksję,

 • Wystąpienie anafilaksji
  Odczyn arthusa

  Wystąpienie anafilaksji

  Wystąpienie anafilaksji jest uzależnione od odpowiedniego sposobu postępowania. Najpierw wstrzykuje się podskórnie lub domięśniowo niezbyt dużą dawkę antygenu. Jest to tzw. dawka uczulająca. Nie powinna być ona zbyt duża, gdyż dochodzi wówczas do choroby posurowiczej. Po upływie 12-14 dni wprowadza się drugą dawkę antygenu, po której występuje wstrząs anafilaktyczny. Dlatego ta druga dawka nazywa się

 • Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
  Reakcja arthusa

  Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

  Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego może nastąpić z powodu: 1) zahamowania wydzielania acetylocholiny w zakończeniach nerwowych, 2) wystąpienia czynności antagonistycznej w stosunku do acetylocholiny w końcowej płytce nerwowo-mięśniowej. Przykładem pierwszej możliwości jest zatrucie jadem kiełbasianym, który łączy się nierozerwalnie z zakończeniami cholinergicznymi nerwów motorycznych, uniemożliwiając w ten sposób syntezę lub uwolnienie acetylocholiny. Odpowiednie leki na zasadzie współzawodnictwa

 • Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
  Grasica u zwierząt

  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej: zwiększenie stężenia jonów wodorowych powyżej 44 nval/l (pH < 7,36) określamy jako kwasicę, a zmniejszenie stężenia jonów wodorowych poniżej 36 nval/l (pH > 7,44) jako zasadowicę. Do kwasicy lub zasadowicy zaliczamy również stany ze zmianami stężenia H+, w których dzięki buforom stężenie jonów wodorowych mieści się w granicach fizjologicznych – mówimy wówczas

 • Zakażenia wirusowe
  Choroba thomsena

  Zakażenia wirusowe

  Zakażenia wirusowe mogą zmieniać właściwości komórek odpornościowych. Mogą to być represje syntezy białek odpornościowych (np. w niektórych zakażeniach wirusowych notuje się znamienne obniżenie odporności, a w warunkach laboratoryjnych myszy zakażone wirusem i jednocześnie uczulane krwinkami barana – nie wytwarzają przeciwciał przeciw krwinkom barana) lub inne zmiany jakościowe lub ilościowe tych komórek. Wreszcie wykazano również, że

 • ZAKAŻENIE OGNISKOWE
  Reakcja arthusa

  ZAKAŻENIE OGNISKOWE

  Kilka słów należy jeszcze powiedzieć o tzw. zakażeniu ogniskowym, jako pierwotnym ognisku posoczniczym. Pod mianem zakażenia ogniskowego rozumiemy przewlekły stan zapalny, często bezobjawowy, takich narządów, jak zęby, migdałki, zatoki boczne nosa, pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, przydatki maciczne itp., skąd w pewnych warunkach powstaje wysiew bakterii do krwiobiegu, czyli innymi słowy – powstaje posocznica. Zagadnieniem tym

 • ZASADOWICA GAZOWA (ODDECHOWA)
  Odczyn arthusa

  ZASADOWICA GAZOWA (ODDECHOWA)

  Zasadowica (gazowa) oddechowa z hiperwentylacji płuc, powstaje wskutek nadmiernej utraty C02 – stąd w myśl równania Hendersona- -Hasselbalcha następuje zwiększenie pH. Dla skompensowania tej zasadowicy następuje zmniejszenie wydalania H+ w cewkach nerkowych. Stąd ten rodzaj zasadowicy cechuje: zmniejszenie pC02 (względnie H2C03), wzrost pH (w stanach niewyrdwnanych) i kompensacyjne zmniejszenie pHCOjj. Najczęściej przyczyną tego zaburzenia jest

 • Zespół Chediaka-Higashiego
  Grasica u zwierząt

  Zespół Chediaka-Higashiego

  W tej postaci również występuje zwiększona skłonność do zakażeń, połączona z anomalią obojętnochłonnych leukocytów zawierających duże ziarnistości. Choroba dziedziczy się jako cecha autosomalna, recesywna. Z dalszych objawów klinicznych występują zaburzenia barwnikowe skóry z częściowym albinizmem, neuropatia, oczopląs połączony ze światłowstrętem i hepatosplenomegalia. Śmierć zwykle następuje przed 5 rokiem życia. Leukocyty mają zdolność fagocytozy, przy obniżonej

 • Zjawisko LE
  Choroba thomsena

  Zjawisko LE

  Zjawisko LE jest prawdopodobnie wywołane antygenami jądrowymi (białka związane z DNA?). Uwolnienie substancji jądra komórkowego powoduje powstanie przeciwciał skierowanych przeciw jądrom komórkowym różnych tkanek, co tłumaczy złożony obraz chorobowy. Dotychczas nie udało się jednak za pomocą antygenów jądrowych występujących w lupus erythematodes wywołać podobnej choroby u zwierząt doświadczalnych, stąd rola ich w patogenezie tej choroby

 • zasadowica metaboliczna
  Zasadowica metaboliczna

  zasadowica metaboliczna

  Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością (hiperergia – nadwrażliwość, hipoergia – zmniejszona wrażliwość, anergia – brak odczynowości) zajmują obecnie poczesne miejsce w mechanizmie wielu zjawisk chorobowych. Według Coombsa zaburzenia te dają się sprowadzić do 3 głównych typów: 1) reakcja alergiczna i jej następstwa dla ustroju gospodarza 2) udział czynników

 • grasica u zwierząt
  Zasadowica metaboliczna

  grasica u zwierząt

  Znaczenie komplementu w klinice Klasycznym przykładem jest gościec, gdzie kompleksy IgG z anti-IgG lub IgM z anti-IgG (ten ostatni kompleks stanowi tzw. czynnik reumatyczny) zapoczątkowuje aktywację C drogą klasyczną. Poza tym następuje również aktywacja drogą alternatywną. W płynach stawowych w gośćcu występuje aktywny C3 oraz wszystkie aktywne biologicznie substancje, a więc anafilatoksyna, czynniki chemotaktyczne, czynniki

 • reakcja arthusa
  Reakcja arthusa

  reakcja arthusa

  Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy Przychodnia OraSoft » Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy Znaczenie komplementu w procesie fagocytozy i tym samym czynności bakteriobójczej surowicy najdobitniej występuje we wrodzonych niedoborach poszczególnych komponent C. U osobnika’ z niedoborem C3 (wskutek przedwczesnego rozpadu) wystąpił brak fagocytozy i zdolności bakteriobójczej surowicy w stosunku do uczulonych pneumokoków. To samo zaobserwowano

 • choroba thomsena
  Odczyn arthusa

  choroba thomsena

  O nas Witamy Państwa na stronie przychodni OraSoft. Jesteśmy prywatną placówką, która powstała już w 2001 roku. W naszej działalności stawiamy przede wszystkim na dobro pacjenta. Zdajemy sobie sprawę, że służba zdrowia, przynajmniej od strony organizacyjnej, nie cieszy się w Polsce zbyt dużą renomą. Osoby bardziej zamożne szukają pomocy drogą prywatną, lecz nie każdy może

 • odczyn arthusa
  Reakcja arthusa

  odczyn arthusa

  Medycyna estetyczna to w dzisiejszych czasach nie jedynie zabiegi, które służą tuszowaniu nieładnych śladów na naszym ciele, ale również takie, jak np. mezoterapia, które pomagają w leczeniu miejsc ze zmianami chorobowymi. Substancje, które wstrzykuje się pod skórę podczas tego zabiegu, mają właściwości lecznicze i dzięki temu mezoterapia umożliwia leczenie komórek obumierających lub nieprawidłowo funkcjonujących, przez

 • zasadowica metaboliczna objawy
  Zasadowica metaboliczna

  zasadowica metaboliczna objawy

  Coraz częściej do wad wzroku i potrzeby noszenia okularów prowadzą nie wady wrodzone, ale np. długotrwałe oglądanie telewizji, długotrwała praca przy komputerze, nadmierna koncentracja wzroku przy czytaniu, uczeniu się , czy precyzyjnej pracy, szczególnie przy złym oświetleniu. Na stan naszych oczu ma wpływ także zanieczyszczenie środowiska: spaliny samochodowe, dym tytoniowy, stres, alergeny. Wszystkie te czynniki

 • zasadowica metaboliczna leczenie
  Choroba thomsena

  zasadowica metaboliczna leczenie

  W ciągu ostatnich lat coraz większą popularnością cieszą się apteki internetowe. Korzystamy z tej usługi w przeróżnych sytuacjach. Najczęściej zdarza się tak, że normalna apteka jest po prostu za daleko i dostanie się do niej byłoby niemałym problemem. Wygodniej jest wtedy wybrać niezbędne medykamenty przez Internet i czekać na ich dostarczenie. Przeważnie apteki internetowe wysyłają

 • zasadowica metaboliczna mp
  Grasica u zwierząt

  zasadowica metaboliczna mp

  Niestety każdy z nas się starzeje. Chociaż medycyna 21 wieku jest w stanie zdziałać cuda, to jednak nadal nie umie prawidłowo zniwelować efektów procesu starzenia się. Jesteśmy jednak w stanie przeciwstawiać się skutkom nieuchronności tego procesu. Jednym z rozwiązań którego poszukujemy są operacje plastyczne. Chirurgia kosmetyczna, jak widać po statystykach, rok za rokiem staje się

 • zasadowica metaboliczna przyczyny
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna przyczyny

  Czym tak naprawdę jest choroba? Dlaczego tak wiele osób utożsamia choroby ze starością? Odpowiedź na powyższe pytania jest bardzo prosta. Choroba to nic innego jak typowa reakcja organizmu na samozatrucie organizmu. Dochodzi do niego nie od razu, dlatego niewiele osób zdaje sobie w ogóle sprawę, że sami mają w tym procesie samozatrucia swój niemały udział.

 • zasadowica metaboliczna potas
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna potas

  Nuetrogena opinie Marka Neutrogena to światowy lider, dbający o zdrowie naszej skóry każdego dnia. Kosmetyki marki Neutrogena łączy ze sobą jedno, niezwykle wysoka jakość i dbałość o dobór dobrych dla naszej skóry składników przy produkcji tych kosmetyków. Marka cieszy się wieloletnią tradycją i to wybija ją na szczyty sławy w dziedzinie dbających o nasza skórę

 • zasadowica metaboliczna skutki
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna skutki

  Jak należy leczyć bezdechy nocne? Bezdech nocny to zaburzenie oddechu podczas snu. Zazwyczaj objawia się głośnym chrapaniem, które bardzo przeszkadza w wypoczynku osobie, z którą chrapiący śpi. Jest to choroba bardzo trudna do zdiagnozowania. Bezdechom nocnym bardzo często towarzyszą takie schorzenia jak: migrena, otyłość, zaburzenia rytmu serca czy ogólne nadciśnienie. Niestety na skutek bezdechów nocnych

 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Odczyn arthusa

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Dlaczego bolą nas plecy? Ból pleców staje się udręką dla wielu ludzi w różnym wieku. Zazwyczaj pojawia się wraz z upływającymi latami, co ma związek z malejącą ilością wydzielanej mazi stawowej, ale przyczyn bólu jest o wiele więcej i dotyczą one przede wszystkim naszego sposobu codziennego życia, a właściwie siedzenia. Siedzimy właściwie wszędzie w domu,

 • Leczenie chrapania Warszawa
  Odczyn arthusa

  Leczenie chrapania Warszawa

  O chrapaniu Twoim problemem jest chrapanie i zupełnie nie wiesz, co z tym faktem należy zrobić? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, można nawet powiedzieć, że jest bardzo prosta. Zwyczajnie nie pozostaje nic innego, jak postawić na odpowiednie leczenie chrapania Warszawa. Taka jest rzeczywistość. Co rozumieć przez odpowiednie leczenie? Przez odpowiednie leczenie trzeba rozumieć

 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
  Odczyn arthusa

  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym

  Kolonoskopia Przychodnie w całej Polsce rozpoczęły bezpłatny cykl badań w ramach programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Projekt skierowany jest dla różnych grup wiekowych. Państwo w przedziale wiekowym 55-64 lat i to niezależnie od obecności objawów klinicznych. Osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz najmłodsza grupa wiekowa 40-65 lat (warunek to posiadania

 • Poradnia psychologiczna Kielce
  Grasica u zwierząt

  Poradnia psychologiczna Kielce

  Poradnia psychologiczna w Kielcach Być może są wśród Was osoby zadające pytanie, czy poradnia psychologiczna Kielce jest naprawdę koniecznością? Zapewne znajdą się osoby mówiące o konieczności i takie, które będą konieczności przeciwne. Naturalnie rzecz ujmując nie może być tak, że rację mają jedni i drudzy. Tak więc, kto ma rację? Odpowiedź na to pytanie jest

Kalendarz:

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa