| 

Ciekawe wpist:

Co wywołuje chorobę zakaźną?
Zasadowica metaboliczna

Co wywołuje chorobę zakaźną?

Chorobę zakaźną spośród wielkiej grupy bakterii wywołują w zasadzie tylko bakterie pasożytujące, podczas gdy pozostała ogromna liczba bakterii jest obojętna, a czasami nawet korzystna dla bytowania wyższych ustrojów (np. poprzez syntezę niezbędnych witamin w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi). W…

Zasadowica metaboliczna

 • Objawy Nadczynności Tarczycy
  Zasadowica metaboliczna

  Objawy Nadczynności Tarczycy

  Objawy Nadczynności Tarczycy NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY – GDY HORMONÓW PRZYBYWA Czym jest nadczynność tarczycy? To choroba, która powoduje nadmierną produkcję hormonów tarczycy. Schorzenie to w głównej mierze dosięga damską część społeczeństwa. To przede wszystkim kobiety wykazują tendencje do tego rodzaju zachorowań. Nadczynność tarczycy, objawy: ogólne zdenerwowanie, nerwowość, pobudliwość organizmu, męczliwość, kłopoty z zasypianiem, niemożność skupienia się

 • Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich
  Zasadowica metaboliczna

  Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich

  Analiza sekwencji aminokwasów łańcuchów lekkich wykazała, że składają się one z 213 do 221 reszt aminokwasowych (por. ryc. 111). Łańcuchy lambda występujące u człowieka mogą różnić się nie tylko sekwencją aminokwasów, lecz również długością. Większość łańcuchów lambda rozpoczyna się od końca aminowego grupą aminową, zablokowaną prawdopodobnie kwasem pirolidonokarboksylowym (stanowiącym cykliczną formę glutaminy – oznaczoną skrótem

 • Choroba Thomsena
  Zasadowica metaboliczna

  Choroba Thomsena

  Choroba Thomsena (myotonia congenita). Choroba ta polega na występowaniu zamiast krótkotrwałych dowolnych skurczów (np. żucia) całych serii skurczów, co prowadzi do niemożności zamknięcia ust lub otwarcia ręki zamkniętej w pięść. U tych chorych po elektrycznym pobudzeniu mięśnia skurcz utrzymuje się jeszcze przez pewien okres już po ustaniu drażnienia. U kóz, u których niekiedy występuje podobne

 • Co wywołuje chorobę zakaźną?
  Zasadowica metaboliczna

  Co wywołuje chorobę zakaźną?

  Chorobę zakaźną spośród wielkiej grupy bakterii wywołują w zasadzie tylko bakterie pasożytujące, podczas gdy pozostała ogromna liczba bakterii jest obojętna, a czasami nawet korzystna dla bytowania wyższych ustrojów (np. poprzez syntezę niezbędnych witamin w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi). W wyniku zadziałania na ustrój bakterii chorobotwórczych, po przezwyciężeniu naturalnych swoistych lub nieswoistych barier immunologicznych, dochodzi

 • Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie
  Zasadowica metaboliczna

  Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie

  Działanie komplementu i przeciwciała na bakterie: Bakterie Gram-ujemne po zadziałaniu białek surowiczych tracą zdolność do rozmnażania, po czym przy udziale 1 i z o z y m u martwa bakteria ulega lizie. Błona komórki bakteryjnej składa się z zewnętrznej warstwy lipoproteidowej, środkowej lipopolisacharydowej i wewnętrznej mukopeptydowej, nadającej kształt bakterii. Przeciwciała wraz z C niszczą zewnętrzne

 • ISTOTA CHOROBY ZAKAŹNEJ
  Zasadowica metaboliczna

  ISTOTA CHOROBY ZAKAŹNEJ

  Mimo na pozór prostego związku przyczynowego zarazka chorobotwórczego z wystąpieniem choroby zakaźnej jest to zagadnienie niezmiernie skomplikowane. W dobie wielkich odkryć bakteriologii – którą w medycynie można nazwać erą bakteriologiczną – wydawało się, że jednym decydującym czynnikiem w występowaniu choroby zakaźnej jest zarazek. Wprawdzie wielcy bakteriolodzy tego okresu zdawali już sobie sprawę z tego, że

 • KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)
  Zasadowica metaboliczna

  KWASICA METABOLICZNA (ODDECHOWA)

  Niemożność oddawania C02 w płucach prowadzi w myśl równania Hendersona-Hasselbalcha do zwiększenia pCOa, względnie H2C03 w płynach tkankowych (C02 i H2C03 stoją za sobą w stanie równowagi), czego następstwem jest obniżenie pH w stanach niewyrównanej kwasicy. Jednocześnie ze zwiększeniem pC02 dochodzi do zwiększonej cewkowej re- absorpcji HCO3 przy jednoczesnej zwiększonej regeneracji HCO3 i zwiększonym wydalaniu

 • Małe limfocyty
  Zasadowica metaboliczna

  Małe limfocyty

  Małe limfocyty są także komórkami macierzystymi komórek pamięci immunologicznej. Pod wpływem antygenu komórki te ulegają przemianie w komórki pironinofilne, które następnie dzielą się produkując małe limfocyty zdolne do przenoszenia uczulenia na przeszczepy lub do reakcji opóźnionej nadwrażliwości (reakcje odpornościowe typu komórkowego). Istnieją pewne dane, że komórki te, będące pierwotnie komórkami ruchomymi, osiadają, co stwierdzono za

 • Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju
  Zasadowica metaboliczna

  Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju

  Nadmiar dostarczonych alkaliów do ustroju powoduje zasadowicę, która ulega pogorszeniu przy jednoczesnej hipokaliemii. Klasycznym przykładem była dieta Sippy’ego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka. Podawanie mleka z jednoczesnym odsysaniem soku żołądkowego prowadziło do nadmiernej podaży wapnia do nerki, co przy istniejącym zasadowym moczu pierwotnym prowadziło do ograniczenia zdolności – zagęszczenia moczu, a czego następstwem była utrata

 • ODPORNOŚĆ
  Zasadowica metaboliczna

  ODPORNOŚĆ

  W miarę ewolucyjnego rozwoju żywych ustrojów zachowanie integralności stawało się coraz bardziej nieodzownym warunkiem ich istnienia – im bardziej bowiem skomplikowany stawał się żywy ustrój, tym łatwiej pod wpływem obcych substancji dochodziło do jego uszkodzenia aż do zagłady, czyli śmierci, włącznie. Toteż warunkiem dalszego rozwoju stało się na pewnym szczeblu rozwinięcie wyspecjalizowanego układu odpornościowego. W

 • PODSTAWOWE MECHANIZMY ODPORNOŚCI – REAKCJA KOMÓRKOWA I HUMORALNA
  Zasadowica metaboliczna

  PODSTAWOWE MECHANIZMY ODPORNOŚCI – REAKCJA KOMÓRKOWA I HUMORALNA

  W zasadzie zjawiska odporności ustroju możemy podzielić na swoiste i nieswoiste. Do swoistych mechanizmów odporności będziemy zaliczali każdą reakcję ustroju, w której mechanizmy odpornościowe są skierowane wybiórczo przeciwko obcemu antygenowi, natomiast każdą inną reakcję odpornościową ustroju, zależną od obecności prawidłowych składników (komplement, properdyna, interferon, lizozym, beta-lizyna i inne białka osocza) lub komórek (leukocyty obojętnochłonne, płytki

 • Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku
  Zasadowica metaboliczna

  Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku

  Przeszczepy tkankowe pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku zostają przeważnie po dłuższym lub krótszym czasie zniszczone po krótkotrwałym pierwotnym okresie przyjęcia się. Przyczyną odrzucenia przeszczepu jest reakcja odpornościowa (wykazana reakcją drugiego przeszczepu, kiedy następuje skrócenie czasu przeżycia przeszczepu) biorcy przeszczepu przeciwko izoantygenom transplantacyjnym, znajdującym się w tkankach daycy. Antygeny transplantacyjne są zdeterminowane odpowiednimi genami, zwanymi

 • Septyczne ziarniniaki
  Zasadowica metaboliczna

  Septyczne ziarniniaki

  Septyczne ziarniniaki są spowodowane zmianami leukocytów. Choroba dziedziczy się jako cecha recesywna, sprzężona z płcią. Jako objawy chorobowe występują septyczne ziarniniaki płuc z ropnymi zapaleniami węzłów chłonnych i przewlekłym zapaleniem skóry. Dzieci szybko umierają. Istota zaburzenia polega na zmniejszeniu właściwości bakteriobójczej leukocytów w stosunku do gronkowca złocistego, wirusa krowianki i Aerobacter aeiogenes. Istota zaburzenia polega

 • Teoria elekcji (selekcji) kodowania syntezy przeciwciał
  Zasadowica metaboliczna

  Teoria elekcji (selekcji) kodowania syntezy przeciwciał

  Jako pierwszy koncepcję tej teorii wysunął Jerne (1955), następnie Burnet (1959). Istota tej teorii polega na przyjęciu, że w ustroju istnieje olbrzymia różnorodność komórek immunologicznie kompetentnych, z których każda posiada możliwość aktywacji innego genu syntezy przeciwciał. W momencie dostania się antygenu do ustroju komórki immunologicznie kompetentne, posiadające na swej powierzchni przeciwciała jako receptory zdolne do

 • Utrata jonów wodorowych
  Zasadowica metaboliczna

  Utrata jonów wodorowych

  Utrata jonów wodorowych powstaje przede wszystkim z powodu długotrwałych wymiotów kwaśną zawartością żołądka, gdzie następuje wydzielanie H+ w następującej reakcji, katalizowanej przez anhydrazę węglanową (AW): C02 + HaO «=t tl2C03 ^ HCO^ + H+. W wyniku tej reakcji nawet intensywne wydzielanie H+ może prowadzić do zasadowicy. Kiedy w tej postaci zasadowicy stężenie dwuwęglanów przekroczy zdolność

 • Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało
  Zasadowica metaboliczna

  Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało

  Utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało nabiera w ostatnich latach ogromnego-znaczenia patognomonicznego. Wynik reakcji zależy w dużym stopniu od rodzaju antygenu. W wypadku, kiedy antygenem są ciała obce, jak bakterie, wirusy, cząsteczki białek – w wyniku utworzenia kompleksu antygen-przeciwciało, zazwyczaj przy jednoczesnym uczynnieniu komplementu dochodzi do zniszczenia antygenu, chociaż w niektórych wypadkach kompleksy bakterie lub wirusy-przeciwciało mogą być

 • zasadowica metaboliczna
  Zasadowica metaboliczna

  zasadowica metaboliczna

  Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością Zmiany chorobowe ustroju wywołane patologiczną odczynowością (hiperergia – nadwrażliwość, hipoergia – zmniejszona wrażliwość, anergia – brak odczynowości) zajmują obecnie poczesne miejsce w mechanizmie wielu zjawisk chorobowych. Według Coombsa zaburzenia te dają się sprowadzić do 3 głównych typów: 1) reakcja alergiczna i jej następstwa dla ustroju gospodarza 2) udział czynników

 • grasica u zwierząt
  Zasadowica metaboliczna

  grasica u zwierząt

  Znaczenie komplementu w klinice Klasycznym przykładem jest gościec, gdzie kompleksy IgG z anti-IgG lub IgM z anti-IgG (ten ostatni kompleks stanowi tzw. czynnik reumatyczny) zapoczątkowuje aktywację C drogą klasyczną. Poza tym następuje również aktywacja drogą alternatywną. W płynach stawowych w gośćcu występuje aktywny C3 oraz wszystkie aktywne biologicznie substancje, a więc anafilatoksyna, czynniki chemotaktyczne, czynniki

 • zasadowica metaboliczna objawy
  Zasadowica metaboliczna

  zasadowica metaboliczna objawy

  Coraz częściej do wad wzroku i potrzeby noszenia okularów prowadzą nie wady wrodzone, ale np. długotrwałe oglądanie telewizji, długotrwała praca przy komputerze, nadmierna koncentracja wzroku przy czytaniu, uczeniu się , czy precyzyjnej pracy, szczególnie przy złym oświetleniu. Na stan naszych oczu ma wpływ także zanieczyszczenie środowiska: spaliny samochodowe, dym tytoniowy, stres, alergeny. Wszystkie te czynniki

 • reakcja arthusa
  Zasadowica metaboliczna

  reakcja arthusa

  O całkowicie darmowym badaniu wzroku Czas powiedzieć sobie na temat całkowicie bezpłatnego badania wzroku. Co można powiedzieć na temat całkowicie bezpłatnego badania wzroku? Na temat całkowicie bezpłatnego badania wzroku w Krakowie można powiedzieć to, że nie zawsze jest wykorzystane. W każdym razie można pokusić się o takie stwierdzenie. Ktoś może zapytać, dlaczego ludzie nie chcą

 • odczyn arthusa
  Zasadowica metaboliczna

  odczyn arthusa

  Estetyka czy zdrowie? – usuwanie znamion Znamiona barwnikowe potoczne zwane pieprzykami mogą być wrodzone lub nabyte. Wyróżnia się znamiona naskórkowe, a także skórne. Punktem ich wyjścia są melanocyty. Każdy człowiek ma przynajmniej jedno takie znamię na swoim ciele, choć szacuje się, że średnio u każdego z nas jest ich koło dwudziestu. Na podłożu estetycznym usuwanie

 • fagocytoza immunologiczna
  Zasadowica metaboliczna

  fagocytoza immunologiczna

  Ważne oprogramowanie Zgodnie z tym, co sugeruje tytuł, powiemy sobie na temat ważnego oprogramowania. Konkretnie rzecz ujmując należy przez to mieć na uwadze odpowiednie oprogramowanie stomatologiczne. Jakie oprogramowanie stomatologiczne można określić jako odpowiednie? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Można powiedzieć, że trudno odnieść się do konkretów. Na pewno ogólnie rzecz biorąc odpowiednie oprogramowanie

 • choroba łańcuchów lekkich
  Zasadowica metaboliczna

  choroba łańcuchów lekkich

  O obsłudze gabinetu dentystycznego Trzeba powiedzieć wyraźnie, że obsługa gabinetu dentystycznego to jest zadanie, którego nie wolno określać mianem łatwego. Tak więc nasuwa się pytanie, co zrobić, aby było inaczej? Wydaje się, że jedyne, co może przyjść na myśl, to odpowiednie wsparcie. Nasuwa się więc kolejne pytanie, gdzie te wsparcie można znaleźć? Odpowiedź na to

 • grasica u zwierząt
  Zasadowica metaboliczna

  grasica u zwierząt

  Czym jest wodonercze? Wodonercze samą swoją nazwą nie informuje, z czym związany jest ten stan patologiczny. Wodonerczem określa się ogólnie znaczne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego. Klasyfikacja urologiczna i nefrologiczna wyróżnia 4 stopnie zaawansowania wodonercza, zależne od rozmiarów UKM oraz od objęcia poszerzeniem struktur moczowodów lub ujścia pęcherzowo-moczowodowego. Jakie są powikłania wodonercza? Wodonercze standardowo rozpoznawane jest w

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa