| 

Ciekawe wpist:

Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu
Odczyn arthusa

Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu

W przypadku transplantacji allogenicznej przeszczep zachowuje się przez pierwsze 5 dni tak samo, jak przeszczep autologiczny. Sytuacja ulega zmianie, kiedy około piątego dnia zaczynają do niego wrastać naczynia oraz odpływać chłonka. Natychmiast dookoła naczyń zaczynają pojawiać się, stopniowo szerzące się…

Odczyn arthusa

 • Objawy Parkinsona
  Odczyn arthusa

  Objawy Parkinsona

  Objawy Parkinsona PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu. Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia.

 • AUTOIMMUNIZACJA
  Odczyn arthusa

  AUTOIMMUNIZACJA

  Zjawisko to polega na wystąpieniu odporności przeciwko własnym komórkom, tkankom, a nawet całym narządom. Dawniejsi badacze, opierając się na pracach Ehrlicha i Morgenrotha, autorów słynnego powiedzenia: „horror autotoxicus” zakładali, że mechanizmy odpornościowe ustroju mogą być wzbudzone jedynie przez antygeny obce danemu ustrojowi. Nowsze badania tego poglądu nie potwierdziły, do czego przyczynił się przede wszystkim uczeń

 • CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO
  Odczyn arthusa

  CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO

  Z zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy wymienić niedomogę mięśniową (myasthenia gravis), napadowe okresowe porażenie rodzinne, myotonia congenita i inne. Niedomoga mięśniowa (myasthenia gravis) polega na występowaniu nagłego osłabienia mięśni z uczuciem znużenia, bez jakichkolwiek innych objawów nerwowych lub mięśniowych. Jako pierwszy porażeniu ulega zwykle mięsień zewnętrzny oka, następnie mięsień twarzowy oraz mięśnie żwacze i mięśnie biorące

 • Dystrofia mięśniowa
  Odczyn arthusa

  Dystrofia mięśniowa

  Dystrofia mięśniowa należy do chorób mięśni o nie ustalonej patogenezie. Choroba jest uwarunkowana genetycznie, chociaż niekiedy, w przypadkach niewystępowania jej u przodków, wydaje się, że jest ona następstwem przebytej mutacji. Klinicznie występują dwa rodzaje dystrofii. Pierwszy – to typ dziecięcy, występujący we wczesnym dzieciństwie i kończący się zwykle śmiercią w drugiej dekadzie życia z powodu

 • Fagocytoza
  Odczyn arthusa

  Fagocytoza

  Pierwszym etapem jest immunoadherencja, polegająca na łączeniu się kompleksów antygen-przeciwciało na nieimmunizowanych komórkach. Ten proces odgrywa ważną rolę w odporności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Dla immunoadherencji komórek fagocytujących są niezbędne Cl,4,2 i 3. Receptory leukocytów dla przeciwciał cytofilnych, inaczej gamma-G nie wymagają aktywacji C. Następny etap polega na wchłonięciu obcego materiału po jego połączeniu z receptorami

 • ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI
  Odczyn arthusa

  ISTOTA SKURCZU MIĘŚNI

  Wieloletnie badania doprowadziły do pewnego rodzaju zunifikowanej teorii skurczu mięśni na podstawach molekularnych. Dzięki zastosowaniu mikroskopu elektronowego i dyfrakcji promieni Roentgena (H. E. Huxley) wykazano, że micełle, tj. kurczliwe elementy mięśni w postaci włókien w poszczególnych sarkomerach są ułożone w idealnie regularny sposób (ryc. 97). Na przekroju poprzecznym występują regularne grube włókna miozyny, dookoła których

 • Limfocyty pochodne szpiku i grasicy
  Odczyn arthusa

  Limfocyty pochodne szpiku i grasicy

  Limfocyty pochodne szpiku i grasicy są komórkami krótko żyjącymi (3-5 dni), natomiast limfocyty z węzłów chłonnych i śledziony żyją długo (wiele lat), przy czym komórki te wędrują z prądem krwi do tkanek limfatycznych, nie dzieląc się. Wykazano, że znakowane lim- fofocyty, przeniesione do homologicznych zwierząt, stymulują limfocyty gospodarza, przenosząc na nie swoje piętno, co dowodzi,

 • Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych
  Odczyn arthusa

  Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych

  Mechanizmy uszkadzające tkanki w chorobach uczuleniowych obejmują wg Coombsa i Gella następujące typy reakcji: 1. Odczyn (wstrząs) anafilaktyczny. Reakcję zapoczątkowuje zwykle antygen (alergen), reagujący z biernie uczulonymi przez przeciwciała produkowane przez inne komórki komórkami tkankowymi, co prowadzi do wyzwolenia substancji biologicznie czynnych (por. rozdz. Komplement). 2. Reakcja cytotoksyczna. Ten typ reakcji polega na interakcji przeciwciała

 • Następstwa ciężkiej kwasicy
  Odczyn arthusa

  Następstwa ciężkiej kwasicy

  Następstwa ciężkiej kwasicy są dla ustroju zawsze bardzo poważne. Przede wszystkim dochodzi do upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego z obniżeniem pojemności wyrzutowej serca. W ciężkich przypadkach dochodzi do ostrej niewydolności krążenia z zaburzeniami rytmu i zatrzymaniem akcji serca. Przyczyną tych zaburzeń jest najczęściej utrata jonów potasowych przez komórkę na skutek nadmiernego przenikania do komórki jonów wodorowych

 • POBUDZENIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE
  Odczyn arthusa

  POBUDZENIE NERWOWO-MIĘŚNIOWE

  W spoczynku pomiędzy włóknami nerwowymi a mięśniowymi istnieje różnica potencjałów, wynosząca około 90 mV (pomiędzy obydwoma stronami błon powierzchniowych), przy czym na powierzchni wewnętrznej panuje potencjał ujemny, na zewnętrznej dodatni. W tym układzie panuje więc pewnego rodzaju stan polaryzacji, uwarunkowany przede wszystkim stosunkiem wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego stężenia jonów potasu. Pobudzenie nerwu albo krótkie pobudzenie katodowe

 • Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu
  Odczyn arthusa

  Przebieg reakcji odrzucania przeszczepu

  W przypadku transplantacji allogenicznej przeszczep zachowuje się przez pierwsze 5 dni tak samo, jak przeszczep autologiczny. Sytuacja ulega zmianie, kiedy około piątego dnia zaczynają do niego wrastać naczynia oraz odpływać chłonka. Natychmiast dookoła naczyń zaczynają pojawiać się, stopniowo szerzące się na całą przeszczepioną tkankę, nacieki złożone z komórek jednojądrzastych (limfoidalnych), a jednocześnie w naczyniach pojawiają

 • Reakcja antygen-przeciwciało
  Odczyn arthusa

  Reakcja antygen-przeciwciało

  Bardzo interesujące są badania sił wiążących cząsteczki antygenu z przeciwciałem. Ogólnie przyjmuje się że są to słabe wiązania nieko’walencyjne, przede wszystkim siły van der Waalsa, oraz w mniejszym stopniu siły jonowe lub wiązania wodorowe. Fakt, że główną rolę w tym wiązaniu mają siły van der Waalsa, będące siłami krótkiego zasięgu (wielkość ich pozostaje w stosunku

 • REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU
  Odczyn arthusa

  REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ USTROJU

  Utrzymanie stałej równowagi kwasowo-zasadowej ustroju jest jednym z podstawowych warunków jego prawidłowego funkcjonowania. W wyniku nieustannej przemiany materii powstaje prawie nieustannie tendencja do zakwaszenia ustroju z powodu tworzenia się kwaśnych produktów przemiany materii, z których najważniejszy jest dwutlenek węgla (C02), tworzący się w wyniku spalania prawie każdej substancji organicznej. Przesunięcie w stronę zasadową oddziaływania ustroju

 • Teoria instrukcji syntezy przeciwciał
  Odczyn arthusa

  Teoria instrukcji syntezy przeciwciał

  Twórcą tej teorii jest Pauling (1940), który przyjmował, że gamma-globuliny, stanowiące grupę białek-przeciwciał surowicy krwi, syntetyzują się niezależnie od antygenu. Z chwilą napotkania antygenu następuje wtórne ukształtowanie konformacji cząsteczki białkowej na antygenie, czego następstwem jest wytworzenie centrum aktywnego przeciwciał w postaci lustrzanego odbicia determinantu antygenowego. Tak więc nowo uformowane cząsteczki przeciwciała z chwilą napotkania antygenu

 • WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
  Odczyn arthusa

  WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY

  Zjawiska patologicznej odczynowości jako pierwszy opisał wiedeński lekarz Pirquet. Dokładniej poznane zostały one jednak dopiero w związku z wprowadzeniem leczenia surowicami odpornościowymi. Zjawiska te opisał Richet. Wstrzykując powtórnie psom wyciągi z ukwiałów (Actinia) spostrzegł on charakterystyczne objawy chorobowe, których nie było po pierwszym wstrzyknięciu. Ponieważ przez powtórne wstrzyknięcie Richet spodziewał się uzyskać odporność, czyli profilaksję,

 • Wystąpienie anafilaksji
  Odczyn arthusa

  Wystąpienie anafilaksji

  Wystąpienie anafilaksji jest uzależnione od odpowiedniego sposobu postępowania. Najpierw wstrzykuje się podskórnie lub domięśniowo niezbyt dużą dawkę antygenu. Jest to tzw. dawka uczulająca. Nie powinna być ona zbyt duża, gdyż dochodzi wówczas do choroby posurowiczej. Po upływie 12-14 dni wprowadza się drugą dawkę antygenu, po której występuje wstrząs anafilaktyczny. Dlatego ta druga dawka nazywa się

 • ZASADOWICA GAZOWA (ODDECHOWA)
  Odczyn arthusa

  ZASADOWICA GAZOWA (ODDECHOWA)

  Zasadowica (gazowa) oddechowa z hiperwentylacji płuc, powstaje wskutek nadmiernej utraty C02 – stąd w myśl równania Hendersona- -Hasselbalcha następuje zwiększenie pH. Dla skompensowania tej zasadowicy następuje zmniejszenie wydalania H+ w cewkach nerkowych. Stąd ten rodzaj zasadowicy cechuje: zmniejszenie pC02 (względnie H2C03), wzrost pH (w stanach niewyrdwnanych) i kompensacyjne zmniejszenie pHCOjj. Najczęściej przyczyną tego zaburzenia jest

 • choroba thomsena
  Odczyn arthusa

  choroba thomsena

  O nas Witamy Państwa na stronie przychodni OraSoft. Jesteśmy prywatną placówką, która powstała już w 2001 roku. W naszej działalności stawiamy przede wszystkim na dobro pacjenta. Zdajemy sobie sprawę, że służba zdrowia, przynajmniej od strony organizacyjnej, nie cieszy się w Polsce zbyt dużą renomą. Osoby bardziej zamożne szukają pomocy drogą prywatną, lecz nie każdy może

 • zasadowica metaboliczna przyczyny
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna przyczyny

  Czym tak naprawdę jest choroba? Dlaczego tak wiele osób utożsamia choroby ze starością? Odpowiedź na powyższe pytania jest bardzo prosta. Choroba to nic innego jak typowa reakcja organizmu na samozatrucie organizmu. Dochodzi do niego nie od razu, dlatego niewiele osób zdaje sobie w ogóle sprawę, że sami mają w tym procesie samozatrucia swój niemały udział.

 • zasadowica metaboliczna potas
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna potas

  Nuetrogena opinie Marka Neutrogena to światowy lider, dbający o zdrowie naszej skóry każdego dnia. Kosmetyki marki Neutrogena łączy ze sobą jedno, niezwykle wysoka jakość i dbałość o dobór dobrych dla naszej skóry składników przy produkcji tych kosmetyków. Marka cieszy się wieloletnią tradycją i to wybija ją na szczyty sławy w dziedzinie dbających o nasza skórę

 • zasadowica metaboliczna skutki
  Odczyn arthusa

  zasadowica metaboliczna skutki

  Jak należy leczyć bezdechy nocne? Bezdech nocny to zaburzenie oddechu podczas snu. Zazwyczaj objawia się głośnym chrapaniem, które bardzo przeszkadza w wypoczynku osobie, z którą chrapiący śpi. Jest to choroba bardzo trudna do zdiagnozowania. Bezdechom nocnym bardzo często towarzyszą takie schorzenia jak: migrena, otyłość, zaburzenia rytmu serca czy ogólne nadciśnienie. Niestety na skutek bezdechów nocnych

 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Odczyn arthusa

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Dlaczego bolą nas plecy? Ból pleców staje się udręką dla wielu ludzi w różnym wieku. Zazwyczaj pojawia się wraz z upływającymi latami, co ma związek z malejącą ilością wydzielanej mazi stawowej, ale przyczyn bólu jest o wiele więcej i dotyczą one przede wszystkim naszego sposobu codziennego życia, a właściwie siedzenia. Siedzimy właściwie wszędzie w domu,

 • Leczenie chrapania Warszawa
  Odczyn arthusa

  Leczenie chrapania Warszawa

  O chrapaniu Twoim problemem jest chrapanie i zupełnie nie wiesz, co z tym faktem należy zrobić? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, można nawet powiedzieć, że jest bardzo prosta. Zwyczajnie nie pozostaje nic innego, jak postawić na odpowiednie leczenie chrapania Warszawa. Taka jest rzeczywistość. Co rozumieć przez odpowiednie leczenie? Przez odpowiednie leczenie trzeba rozumieć

 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
  Odczyn arthusa

  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym

  Kolonoskopia Przychodnie w całej Polsce rozpoczęły bezpłatny cykl badań w ramach programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Projekt skierowany jest dla różnych grup wiekowych. Państwo w przedziale wiekowym 55-64 lat i to niezależnie od obecności objawów klinicznych. Osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz najmłodsza grupa wiekowa 40-65 lat (warunek to posiadania

Kalendarz:

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa